top of page
BEGREPER

Det absorberende sinn:

Barnet er i stand til å tilegne seg kunnskap og viten raskt, og uten synlig innsats. Maria Montessori sa at barnet mellom 0-6 år har et absorberende sinn.

 

Det resonnerende sinn:

Barnet mellom 6-12 år har et resonnerende sinn som gjør det mulig og nødvendig for dem å forstå årsak og virkning, og å kunne se ting i sammenheng. Barn i denne aldersgruppen er interessert i å forstå helheten, kosmos, og å tilegne seg mest mulig kunnskap om den.

 

Arbeid:

Hvis man ser på barndom i et utviklingsperspektiv, gjennomgår mennesket denne lange perioden for å lære og eksperimentere i et miljø relativt fritt for ytre påtrykk. Som oftest betegnes denne frie eksperimenteringen som lek, men Montessori foretrakk betegnelsen arbeid. Barn forholder seg med stort engasjement til aktiviteter som møter deres utviklingsbehov. Hvis barna gis tid og anledning, så vil de velge meningsfulle aktiviteter fremfor uforpliktende liksomaktiviteter.

 

Barnas hus:

Maria Montessori valgte navnet Casa dei bambini (Barnas hus eller Barnas hjem) til den første barnehagen hun åpnet. Navnet viser til at dette er et sted skapt for barn, der alt er tilpasset barns størrelse, og hvor det legges til rette for at barna skal kunne mestre sitt miljø på en selvstendig måte.

 

Menneskelige drivkrefter:

En sentral tese i Maria Montessoris filosofi er at mennesker er disponert for utforskning, orientering, orden, abstraksjon, arbeid, et åndelig liv, kommunikasjon og å perfeksjonere seg selv. Disse drivkreftene, eller urkreftene, er universelle for alle mennesker uansett tid, kultur og rase; de har eksistert siden menneskene ble til, og henger nøye sammen med vår evolusjon.

 

Presentasjoner:

Montessorilæreren presenterer et arbeid for barnet etter en konsekvent måte beskrevet i referansealbumene fra montessorilærerutdanningen. Presentasjonene skal være tydelige og vises i sin helhet, slik at barnet senere kan gjenta arbeidet på en selvstendig måte.

 

Selvstendighet:

Barnet har et uttrykt ønske i seg om å være selvstendig, og å kunne gjennomføre de fleste aktiviteter på egen hånd. Å være uavhengig øker selvfølelsen og styrker barnets personlighetsutvikling.

 

Fritt valgt arbeid:

Barnet presenteres for materiellet etter den voksnes observasjoner og plan. Deres arbeid med fritt valgt arbeid fører til utvikling og læring. Ved å ta egne valg og stå for konsekvensene styrkes viljen.

 

Sensitive perioder/ følsomheter:

Under oppveksten går barnet gjennom kortvarige perioder, der de er spesielt mottagelige for visse typer stimuli og oppsøker disse aktivt og på eget initiativ.

Når et barn mellom 0-6 år befinner seg i en sensitiv periode, vil det spontant konsentrere seg om et arbeid som tilfredsstiller denne følsomheten. Et barn som for eksempel er i den sensitive perioden for orden, vil vise stor interesse for aktiviteter der orden er en viktig faktor. Man kan observere hvordan barnet foretrekker dette arbeidet, og fordyper seg med den største konsentrasjon. Når barnet er i skolealder kan man også observere at det er spesielt følsomt for og interessert i kunnskap innen enkelte områder, som for eksempel beundringen for helteskikkelser. Følsomhetene er imidlertid ikke like tydelige som de sensitive periodene i småbarnsalderen.

Utviklingstrinn:

Montessori delte menneskets utvikling inn i ulike trinn, som følger en seksårssyklus. Hvert trinn har sine spesielle karakteristikker som en pedagogisk metode må bygge på for at barnet skal kunne utvikle sitt fulle potensiale. Hvert utviklingstrinn er delt inn i to avsnitt på 3 år, der det første avsnittet er en periode hvor barnet hovedsakelig tilegner seg ny lærdom, mens det i det andre hovedsakelig bearbeider den nye kunnskapen og fordyper seg.

 

Frihet og ansvar:

Barnet i et montessorilæringsmiljø har frihet til å påvirke valg av aktiviteter og tidsbruk store deler av dagen. Det kan velge å jobbe alene, i gruppe eller sammen med et annet barn. I grupperommene har barna frihet til å bevege seg etter egne behov. Denne friheten må imidlertid alltid styres av i hvor stor grad det enkelte barn er i stand til å respektere andres frihet, gruppens regler og/ eller sine egne indre behov.

bottom of page